Medlemmar borde nu ha blivit underrättade via Facebook och e-post om de förändringar som Gothia Innovation AB (GIAB) ämnar göra med lokalen framöver.

Som de flesta känner till använder föreningen lokalen tills vidare utan kontrakt eller motsvarande. Av olika anledningar har GIAB nu valt att förändra det sätt på vilket lokalen disponeras. Det som idag är tekniklabb och café kommer att göras om till kontorslokaler för uthyrning och föreningen kommer att flytta in i verkstaden / spolhallen. Den praktiska planeringen för detta samt någon tidsplan är ännu inte klar. Men nya och gamla medlemmar bör vara införstådda med att dessa förändringar kan kommer att påverka speciellt vissa delar av föreningens verksamhet. Det ska också sägas att spolhallen under alla omständigheter är en temporär lösning så möjligheterna till förbättringar under den här tiden är begränsad. Vi hoppas kunna ställa skrivare och dylik utrustning i den kontorslokal som finns i anslutning till spolhallen för att säkerställa att de fortfarande kan användas men samtidigt inte tar skada av miljön i verkstaden.

I förlängningen letar vi efter nya lokaler och samarbeten. Har du några tips eller synpunkter? Känner du någon som skulle kunna hjälpa till med lokal? Kontakta oss i styrelsen!